Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdzie Pani /Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące Fabryki Substancji Zapachowych Pollena Aroma Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), przy ul. Przemysłowej 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000209709

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Substancji Zapachowych Pollena Aroma Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Przemysłowej 14, KRS: 0000209709, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@pollenaaroma.com.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Cel przetwarzania: Przedstawienie oferty
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   Okres przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu przesłania oferty.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
  1. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@pollenaaroma.com.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Tworzymy od 1956 r.